Powrót do strony głównej
      
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych


Informujemy, że Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie uzyskała grant w wysokości 30 tysięcy złotych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9. 1. Poddziałanie 9. 1. 2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych". Projekt nosi nazwę "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie".

W ramach grantu zostanie zakupiony komputer przenośny na kwotę 3 tysięcy złotych, pomoce dydaktyczne na kwotę 15 tysięcy złotych oraz przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe dla czterech grup uczniów. Będą to zajęcia dla uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno – przyrodniczych oraz uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Projekt na terenie szkoły realizowany będzie w latach 2012 i 2013. Hasło programu to: "Człowiek najlepsza inwestycja".

Zobacz: Ogólne informacje o projekcie (plik PDF)